menu
 
Elke eerste donderdag van de maand is Late Donderdag. Dan blijft het museum open tot 22 uur.

GEBRUIKSVOORWAARDEN & PRIVACY

1 // ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.industriemuseum.be en alle andere websites die door het AGB Erfgoed / Industriemuseum beheerd worden. Het AGB Erfgoed / Industriemuseum behoudt zich het recht voor deze voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via de websites) geleverd worden. Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden, hebben de specifieke voorwaarden voorrang. 

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Het AGB Erfgoed / Industriemuseum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Het AGB Erfgoed / Industriemuseum garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website ten allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken. De website wordt gebruikt op eigen risico. Het AGB Erfgoed / Industriemuseum en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld. Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring. 

Het AGB Erfgoed / Industriemuseum is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat het AGB Erfgoed / Industriemuseum gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat het AGB Erfgoed / Industriemuseum de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft. Het opnemen van hyperlinks naar deze website vanuit uw website is toegestaan. Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen het AGB Erfgoed / Industriemuseum of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Het AGB Erfgoed / Industriemuseum of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade. Het AGB Erfgoed / Industriemuseum behoudt zich het recht voor om een verzameling van gegevens bestaande uit tekst, foto’ s, audio, video, beelden, databases, … (‘Gegevens’) zonder voorafgaand bericht en zonder motivering te verwijderen van de website. Het AGB Erfgoed / Industriemuseum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een dergelijke verwijdering.

Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot het Industriemuseum, Minnemeers 10, 9000 Gent, 09 269 42 00 of via info@industriemuseum.be.

2 // VOORWAARDEN RESERVATIESYSTEEM

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen AGB Erfgoed en de gebruiker van het reservatiesysteem. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de gebruiker de voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en gaat de gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid. AGB Erfgoed heeft het recht de voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging en met onmiddellijke ingang op het moment van publicatie.    

PRIJZEN EN BETALING

Alle prijzen worden vermeld in euro. Voor het aankopen van producten geldt steeds de prijs op het moment van bestelling. Het reductietarief voor groepen is geldig vanaf een aankoop van 15 tickets. De bestelde artikelen dienen onmiddellijk betaald te worden. Volgende betalingswijzen worden aanvaard: bijvoorbeeld Bancontact, Mastercard, Visa, … Een gebruiker die beschikt over een btw- of ondernemingsnummer kan, naast onmiddellijke betaling, ook kiezen om te betalen na ontvangst van een factuur.

De gebruiker ontvangt na betaling een e-ticket met unieke QR-code op het opgegeven e-mailadres. Het e-ticket is geldig voor de periode vermeld op het ticket en kan slechts 1 maal gebruikt worden. Tickets worden enkel in elektronische vorm aangeleverd. AGB Erfgoed is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van e-tickets. Op de dag van het bezoek is controle op e-tickets mogelijk. De medewerkers van AGB Erfgoed hebben het recht een geldig en officieel (identiteits)bewijs op te vragen wanneer e-tickets met reductietarief aangekocht werden. 

In geval van een reservering, waarbij pas betaald zal worden aan de balie, ontvangt de gebruiker een bevestiging van de reservatie. Op de dag van het bezoek begeeft de gebruiker zich met deze bevestiging naar de balie. Daar zal het verschuldigde bedrag betaald worden via één van de daar aangeboden betalingswijzen. 

De gebruiker verbindt zich ertoe de correcte gegevens te verschaffen die nodig zijn tot het voltooien van de bestelling of reservering. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets voor een derde bestemd zijn. AGB Erfgoed heeft het recht de bestelling of reservering te weigeren of alsnog te annuleren indien er bewijzen of ernstige aanwijzingen zijn van fraude en/of achterstallige betalingen.  

GROEPSBEZOEK MET GIDS

Een gids kan aangevraagd worden tot 10 werkdagen vóór de bezoekdatum. Het aantal deelnemers per gids is beperkt en kan verschillen per rondleiding en locatie. Het museum heeft het recht een groep te weigeren wanneer het maximum overschreden wordt. Van zodra de aanvraag bevestigd wordt door BOEKjeBEZOEK, ontvangt de gebruiker een reservatiebevestiging via e-mail. De reservatie is nu bindend. De gebruiker ontvangt een verzoek tot betaling na definitieve bevestiging door BOEKjeBEZOEK. 

ANNULATIE- EN WIJZIGINGSVOORWAARDEN

Een e-ticket of reservatie kan niet meer gewijzigd, geruild of geannuleerd worden door de gebruiker. Na ontvangst van de e-tickets worden achteraf geen kortingen meer toegekend. Een gids kan tot 10 werkdagen vóór het bezoek kosteloos geannuleerd worden. Bij annulatie binnen 10 werkdagen vóór de rondleiding wordt het volledige bedrag aangerekend.

Indien het museum omwille van overmacht het bezoek niet op het geplande moment kan laten plaatsvinden, zal het museum in eerste instantie op zoek gaan naar een geschikt alternatief moment voor het bezoek. 

3 // INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN & GEBRUIK

De Gegevens die het Industriemuseum beschikbaar stelt op haar website kunnen eigendom zijn van het AGB Erfgoed / Industriemuseum, kunnen eigendom zijn van derden en gebruikt worden mits toestemming of gebruikt worden in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Sommige Gegevens zijn publiek domein en andere Gegevens zijn beschermd door rechten van derden zoals intellectuele eigendomsrechten, privacy, contractuele bepalingen, … Gegevens die deel uitmaken van het publiek domein worden ter beschikking gesteld onder het Creative Commons principe van ‘Public Domain Mark’, terug te vinden hier.

Het AGB Erfgoed / Industriemuseum probeert voor zover dit mogelijk is de informatie waarover zij beschikt met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten op deze Gegevens ter beschikking te stellen. Het AGB Erfgoed / Industriemuseum kan echter niet garanderen of verzekeren dat alle noodzakelijke informatie is verschaft of dat de informatie correct is.

Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent met andere woorden niet dat het AGB Erfgoed / Industriemuseum in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

Het AGB Erfgoed / Industriemuseum stelt de Gegevens ter beschikking op basis van de Creative Commons ‘Right Statements’, terug te vinden hier en hier.

Het AGB Erfgoed / Industriemuseum hanteert tevens een open data principe. 

4 // PRIVACYBELEID

AGB Erfgoed hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Het AGB Erfgoed / Industriemuseum behandelt de persoonsgegevens die u invult met respect voor uw privacy. Het volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

WAARVOOR, MET WIE EN HOE LANG?

Als u de gegevens verzendt, geeft u het AGB Erfgoed / Industriemuseum toestemming om ze te gebruiken voor informatieve doeleinden m.b.t. de werking van het museum. We gebruiken de gegevens (enkel) binnen de eigen museumwerking. 

Hieronder verstaan we:

  • uitsturen van de nieuwsbrief 
  • informatie-deling m.b.t. specifieke en/of toekomstige activiteiten
  • delen van gegevens met derden in het kader van (historisch) onderzoek
  • collectiemanagement 

Als u de gegevens verzendt, geeft u de toestemming om ze te gebruiken voor het versturen van de nieuwsbrief. Zolang u zich niet uitschrijft, worden uw gegevens bewaard voor de volgende communicatie.

UW RECHTEN

U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. In sommige gevallen kunt u ook uw gegevens laten wissen. Wilt u zich beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op deze pagina. Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het dan via info@industriemuseum.be. U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over uw rechten en privacy vindt u hier

5 // TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.

AGB Erfgoed // Botermarkt 1, 9000 Gent // BTW BE537.522.332

schrijf je in voor de nieuwsbrief

schrijf mij uit